Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10540
Title: Ảnh hưởng kết hợp của nhiệt độ và CO2 lên phát tiển phôi và ấu trùng của tôm sú (Penaeus monodon)
Authors: Nguyễn, Thanh Phương
Ngô, Tuyết Thiệu
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng kết hợp nhiệt độ và CO2 lên phát triển phôi và ấu trùng tôm sú (Penaeus monodon). Thí nghiệm được bố trí gồm 9 nghiệm thức kết hợp giữa nhiệt độ (28oC, 30oC, 32oC) và pH (8,1, 7,6, 7,2), mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Tỷ lệ nở của tôm cao nhất ở nghiệm thức 28oC(pH 8,1) là 91,4% có hàm lượng CO2 (2,84±0,17 mg/L) và thấp nhất ở nghiệm thức 32oC(pH 7,2) là 47,3% có hàm lượng CO2 (17,9±0,25 mg/L). Ở giai đoạn Postlarvae 15 chiều dài ấu trùng tăng dần theo nhiệt độ khi kết hợp pH 8,1 và 7,6, tăng trưởng chiều dài tôm sú đến Postlarvae 15 cao nhất ở nghiệm thức 2oC(pH 8,1) 12,62 mm, tuy nhiên tỷ lệ sống ở nghiệm thức này thấp nhất, ở pH 7,2 (CO2 17,9 mg/L) kết hợp với 3 mức nhiệt độ ấu trùng chỉ phát triển đến giai đoạn zoea. Tỷ lệ sống của tôm cao nhất đến giai đoạn Postlarvae 15 là 50,3% ở nghiệm thức 28oC(pH 8,1) và thấp nhất ở 32oC(pH 7,6) tỷ lệ sống thấp nhất (22,1%). Như vậy, khi nhiệt độ cao và CO2 cao (pH giảm) đã ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ nớ, tỷ lệ sống và phát triển chiều dài ấu trùng tôm sú.
Description: 15 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10540
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.05 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.