Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10540
Nhan đề: Ảnh hưởng kết hợp của nhiệt độ và CO2 lên phát tiển phôi và ấu trùng của tôm sú (Penaeus monodon)
Tác giả: Nguyễn, Thanh Phương
Ngô, Tuyết Thiệu
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng kết hợp nhiệt độ và CO2 lên phát triển phôi và ấu trùng tôm sú (Penaeus monodon). Thí nghiệm được bố trí gồm 9 nghiệm thức kết hợp giữa nhiệt độ (28oC, 30oC, 32oC) và pH (8,1, 7,6, 7,2), mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Tỷ lệ nở của tôm cao nhất ở nghiệm thức 28oC(pH 8,1) là 91,4% có hàm lượng CO2 (2,84±0,17 mg/L) và thấp nhất ở nghiệm thức 32oC(pH 7,2) là 47,3% có hàm lượng CO2 (17,9±0,25 mg/L). Ở giai đoạn Postlarvae 15 chiều dài ấu trùng tăng dần theo nhiệt độ khi kết hợp pH 8,1 và 7,6, tăng trưởng chiều dài tôm sú đến Postlarvae 15 cao nhất ở nghiệm thức 2oC(pH 8,1) 12,62 mm, tuy nhiên tỷ lệ sống ở nghiệm thức này thấp nhất, ở pH 7,2 (CO2 17,9 mg/L) kết hợp với 3 mức nhiệt độ ấu trùng chỉ phát triển đến giai đoạn zoea. Tỷ lệ sống của tôm cao nhất đến giai đoạn Postlarvae 15 là 50,3% ở nghiệm thức 28oC(pH 8,1) và thấp nhất ở 32oC(pH 7,6) tỷ lệ sống thấp nhất (22,1%). Như vậy, khi nhiệt độ cao và CO2 cao (pH giảm) đã ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ nớ, tỷ lệ sống và phát triển chiều dài ấu trùng tôm sú.
Mô tả: 15 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10540
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.05 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.78.142


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.