Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10553
Title: Áp dụng mô hình Mike She kết hợp sử dụng sản phẩm mưa dự báo IFS dự báo lưu lượng đến hồ lưu vực sông Trà Khúc-Sông Vệ
Authors: Trần, Hồng Thái
Đoàn, Quang Trí
Trần, Đỗ Thủy Tuyên
Ngô, Thanh Tâm
Bùi, Thị Dịu
Keywords: IFS
MIKE SHE
Trà Khúc - Sông Vệ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 697 .- Tr.1-12
Abstract: Nghiên cứu đã ứng dụng được, sản phẩm mưa dự báo IFS làm đầu vào cho mô hình MIKE SHE phục vụ tính toán và dự báo lưu lượng nước đen cho hai hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc-Sông Vệ. Quá trình hiệu chỉnh và kiểm định mô hình thủy văn sử dụng số liệu của các trận lũ điển hình trên lưu vực từ năm 2013-2016. Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định mô hình chỉ ra sự tương đồng về pha và biên độ dao động giữa lưu lượng tính toán và thực đo tại hai trạm Sơn Giang và An Chỉ. Kết quả đánh giá kiểm định và dự báo lưu lượng nước đen hai hồ ĐăkĐrinh và hồ Nước Trong cho kết quả rất tốt theo các chỉ tiêu đánh giá r, R2, NSE, RMSE, MAE, PBIAS. Kết quả dự báo thử nghiệm cho hai trận lũ điển hình năm 2017 cho thấy chất lượng dự báo lưu lượng đến hai hồ đã tăng lên đáng kể. Đây sẽ là một công cụ hiệu quả phục vụ tốt cho công tác dự báo nghiệp vụ trong tương lai.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10553
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.3 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.231.167.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.