Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10553
Nhan đề: Áp dụng mô hình Mike She kết hợp sử dụng sản phẩm mưa dự báo IFS dự báo lưu lượng đến hồ lưu vực sông Trà Khúc-Sông Vệ
Tác giả: Trần, Hồng Thái
Đoàn, Quang Trí
Trần, Đỗ Thủy Tuyên
Ngô, Thanh Tâm
Bùi, Thị Dịu
Từ khoá: IFS
MIKE SHE
Trà Khúc - Sông Vệ
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 697 .- Tr.1-12
Tóm tắt: Nghiên cứu đã ứng dụng được, sản phẩm mưa dự báo IFS làm đầu vào cho mô hình MIKE SHE phục vụ tính toán và dự báo lưu lượng nước đen cho hai hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc-Sông Vệ. Quá trình hiệu chỉnh và kiểm định mô hình thủy văn sử dụng số liệu của các trận lũ điển hình trên lưu vực từ năm 2013-2016. Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định mô hình chỉ ra sự tương đồng về pha và biên độ dao động giữa lưu lượng tính toán và thực đo tại hai trạm Sơn Giang và An Chỉ. Kết quả đánh giá kiểm định và dự báo lưu lượng nước đen hai hồ ĐăkĐrinh và hồ Nước Trong cho kết quả rất tốt theo các chỉ tiêu đánh giá r, R2, NSE, RMSE, MAE, PBIAS. Kết quả dự báo thử nghiệm cho hai trận lũ điển hình năm 2017 cho thấy chất lượng dự báo lưu lượng đến hai hồ đã tăng lên đáng kể. Đây sẽ là một công cụ hiệu quả phục vụ tốt cho công tác dự báo nghiệp vụ trong tương lai.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10553
ISSN: 2525-2208
Bộ sưu tập: Khí tượng Thủy văn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_5.3 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.231.167.166


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.