Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10555
Title: Định danh thành phần loài và giá trị dinh dưỡng của giống hải sâm ngạn (Stichopus sp) ở vùng biển Kiên Giang
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Trương, Điền Sơn
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát thành phần loài và thành phần acid amin của hải sâm ngận (Stichopus) ở quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải thuộc tỉnh Kiên Giang được thực hiện từ tháng 3/2018 đến tháng 12/2018. Qua năm đợt thu mẫu đã bắt gặp 6 loài hải sâm ngận bao gồm S. variegatus, S. hermanni, S. chloronotus, S. horren, S. naso và S. monotuberculatus, trong đó loài S. variegatus chiếm ưu thế nhất kế đến là loài S. herrmanni và hai loài này được bắt gặp ở tất cả các đợt thu mẫu. Loài S. naso và loài S. chloronotus chỉ được tìm thấy một lần với tỉ lệ rất thấp (0,38%) so với tổng số mẫu thu. Thành phần acid amin của bốn loài hải sâm phổ biến được phân tích bao gồm S. variegatus, S. hermanni, S. horren và S. monotuberculatus. Kết quả cho thấy hàm lượng acid amin thiết yếu và không thiết yếu khác nhau theo loài, ở loài S. variegatus luôn chiếm tỉ lệ cao nhất, kế đến là S. hermanni, S. horren và thấp nhất là loài S. monotuberculatus.
Description: 15 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10555
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
469.05 kBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.