Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10574
Title: Thực hành quản lý trong doanh nghiệp thương mại và dịch vụ tại thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Tuấn Kiệt
Trịnh, Công Đức
Keywords: Cần Thơ
Doanh nghiệp
Thực hành quản lý
Thương mại
Dịch vụ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 255 .- Tr.81-92
Abstract: Bài viết sử dụng phương pháp định lượng, do Bloom & Van Reenen (2007) phát triển, để nghiên cứu thực hành quản lý trong doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ tại Thành phố Cần Thơ. Kết quả cho thấy doanh nghiệp có điểm thực hành quản lý trung bình rất thấp trong hoạt động giám sát, thiết lập mục tiêu và khuyến khích nhân lực. Kết quả cũng nhận thấy mối quan hệ tích cực giữa thực hành quản lý và năng suất của doanh nghiệp và thực hành quản lý của doanh nghiệp phụ thuộc vào yếu tố cạnh tranh, sự phân quyền, nguồn vốn nhân lực và quy mô lao động.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10574
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Khoa học & Kinh tế Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.7 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.