Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10579
Title: Một số vấn đề trong chuỗi cung ứng rau an toàn ở đô thị Việt Nam - Kết quả từ phân tích chuỗi giá trị rau tại Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Minh Hằng
Keywords: Đà Nẵng
Chuỗi cung ứng
Chuỗi giá trị
Phân tích chuỗi giá trị
Chuỗi giá trị rau an toàn
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 255 .- Tr.93-102
Abstract: Thực phẩm an toàn là nổi lo thường trực của mọi người dân Việt Nam. Những năm qua, Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng rau an toàn, nhưng kết quả còn khiêm tốn. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng kỹ thuật phân tích chuỗi giá trị do Tổ chức Phát triển Quốc tế của Anh (DFID) công bố năm 2008 (Making Markets Work Better for the Poor - M4P & DFID, 2008), để phân tích định tính và định lượng chuỗi cung ứng rau tại Đà Nẵng. Nghiên cứu đã mô tả được trạng thái chuỗi cung ứng rau đem lại cho mỗi mắt xích và nhận diện được vấn đề cơ bản ngăn cản sự phát triển của chuỗi cung ứng rau an toàn, đó chính là giá trị mà các chủ thể nhận được trong chuỗi rau an toàn, đó chính là giá trị mà các chủ thể nhận được trong chuỗi rau an toàn thấp hơn so với chuỗi rau thông thường.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10579
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Khoa học & Kinh tế Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.91 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.82.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.