Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10581
Title: Ảnh hưởng nội ngành của mua lại cổ phiếu trong các công ty công nghiệp Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hoa Hồng
Keywords: Lợi nhuận bất thường tích lũy trung bình
Ảnh hưởng nội ngành
Thị trường hiệu quả
Biến động giá cổ phiếu
Mua lại cổ phiếu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 256 .- Tr.42-51
Abstract: Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng nội ngành của hoạt động mua lại cổ phiếu trong các công ty công nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010 - 2017. Kết quả từ phương pháp nghiên cứu sự kiện cho thấy việc một doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thông báo hay kết thúc việc thực hiện mua lại cổ phiếu hầu như không ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của các công ty cùng ngành, trừ tác động mang tính tích cực rất nhỏ trong khoảng thời gian 3 ngày xung quanh thời điểm kết thúc việc mua lại cổ phiếu. Bên cạnh đó, lợi nhuận bất thường tích lũy trung bình của các công ty đối thủ cũng phụ thuộc vào những đặc điểm như tính thanh khoản của chính công ty họ, cũng như thời điểm và lợi nhuật bất thường tích lỹ của công ty cùng ngành thực hiện hoạt động mua lại cổ phiếu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10581
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Khoa học & Kinh tế Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.87 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.215.62.41


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.