Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10584
Title: Kiến thức, thái độ, thực hành về phản ứng sau tiêm chủng của người chăm sóc trẻ và một số yếu tố liên quan
Authors: Lê, Thị Hương
Đặng, Thị Thanh Huyền
Dương, Thị Hồng
Nguyễn, Văn Thành
Nguyễn, Thị Hồng
Nguyễn Huy
Lê, Thị Thanh Xuân
Keywords: Kiến thức
Thái độ
Thực hành
Phản ứng sau tiêm chủng
Người chăm sóc trẻ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 110, Số 01 .- Tr.130-136
Abstract: Phản ứng sau tiêm chủng có thể làm giảm niềm tin của cộng đồng với vắc xin, làm giảm tỉ lệ tiêm chủng. Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả kiến thức, thái độ, thực hành về phản ứng sau tiêm chủng của người chăm sóc trẻ tại một số trạm y tế xã phường tỉnh Thanh Hóa và mô tả một số yếu tố liên quan đến thực hành theo dõi phản ứng sau tiêm chủng. Tỷ lệ người chăm sóc trẻ biết đến sốt nhẹ sau tiêm là 96,5%. Tỉ lệ người chăm sóc trẻ biết đến phản ứng sau tiêm chủng nghiêm trọng như quấy khóc kéo dài là 25,1%; tím tái, khó thở là 28,8%. Tỷ lệ đối tượng cho rằng cần thiết phải theo dõi sau tiêm 30 phút ở trạm y tế là 96,0% và theo dõi ít nhất 24 giờ sau tiêm tại nhà là 96,7%. Trình độ học vấn và thu nhập bình quân là các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê đến thực hành theo dõi phản ứng sau tiêm chủng. Cần tăng cường truyền thông về phản ứng sau tiêm chủng qua truyền hình và internet, đặc biệt đối tượng có trình độ học vấn thấp và có thu nhập bình quân thấp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10584
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.52 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.225.194.102


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.