Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10591
Title: Khoảng cách thu nhập theo giới của lao động làm công ăn lương tại Việt Nam giai đoạn 2012 - 2014
Authors: Nguyễn, Hoàng Oanh
Hoàng, Thu Hằng
Keywords: Phương pháp Blinder-Oaxaca
Bình đẳng giới
Khoảng cách thu nhập theo giới
Chênh lệch thu nhập
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 254 .- Tr10-20
Abstract: Hiện nay, tình trạng chênh lệch thu nhập theo giới còn rất phổ biến, đặc biệt ở những nền kinh tế đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Điều này dẫn tới tình trạng các nguồn lực và các lợi ích phát triển được phân phối một cách phi hiệu quả và không công bằng, gây cản trở tăng trưởng bền vững. Bài viết này sử dụng phương pháp phân rã Blinder-Oaxaca dựa trên bộ số liệu Điều tra mức sống hộ gia đình để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến khoảng cách thu nhập giới của nhóm lao động làm công ăn lương ở Việt Nam giai đoạn 2012 - 2014. Kết quả thực nghiệm cho thấy có sự chênh lệch thu nhập giữa lao động nữ và nam; các yếu tố làm giảm khoảng cách thu nhập theo giới gồm khu vực thành thị - nông thôn, trình độ học vấn, ngành, nghề, hình thức sở hữu,...; các yếu tố làm gia tăng khoảng cách thu nhập theo giới gồm dân tộc, tình trạng hôn nhân và các yếu tố không quan sát được như định kiến giới và nhận thức hạn chế về bình đẳng giới của xã hội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10591
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Khoa học & Kinh tế Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.52 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.