Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10602
Title: Hoàng Cao Khải và Nam sử diễn âm
Authors: Nguyễn, Thị Oanh
Keywords: Nam sử diễn âm
Việt Nam sử lược
Hoàng Cao Khải
Trần Trọng Kim
Sách giả
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hán Nôm;Số 01 .- Tr.70-82
Abstract: Nam sử diễn âm là bản diễn Nôm văn xuôi lịch sử Việt Nam từ thời Hồng Bàng đến thời Hậu Lê do Hoàng Cao Khải (1850-1933) soạn. Từ trước tới nay các nhà nghiên cứu, biên soạn thư mục Hán Nôm đều cho rằng Nam sử diễn âm là của Hoàng Cao Khải. Năm 2012, tác giả Đào Phương Chi qua so sánh Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim với Nam sử diễn âm đã phát hiện sự giống nhau "đặc biệt" giữa hai tác phẩm nên đã cho rằng với uy tín về học thuật, cả hai không thể người này "đạo văn" của người kia. Việc xuất hiện Nam sử diễn âm giống y Việt sử lược chỉ là "sách giả" do ai đó đã mượn tên của Hoàng Cao Khải, lấy Việt sử lược của Trần Trọng Kim thêm bớt rồi phiên Nôm để bán cho Thư viện Viễn đông Bác cổ Pháp nhằm lợi ích kinh tế. Có phái Nam sử diễn âm là "sách giả" như tác giả bài viết đã khẳng định không? Trên cơ sở tìm hiểu một số đặc điểm sao chép sách Hán Nôm của Thư viện Viễn đông Bác cổ Pháp; sự giao lưu của đại thần Hoàng Cao Khải với chính quyền Pháp đương thời và trào lưu phiên Nôm từ chữ Quốc ngữ được chính quyền bảo hộ Pháp khuyến khích, chúng tôi cho rằng tác giả của Nam sử diễn âm không ai khác ngoài Hoàng Cao Khải.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10602
ISSN: 8066-8639
Appears in Collections:Hán Nôm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.85 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.208.73.179


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.