Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10625
Title: Đánh giá hiệu năng bảo mật của mạng vô tuyến chuyển tiếp đa chặng
Authors: Chu, Tiến Dũng
Võ, Nguyễn Quốc Bảo
Nguyễn, Lương Nhật
Keywords: Vô tuyến nhận thức
Chuyển tiếp có lựa chọn
Dung lượng bảo mật khác không
Xác suất dừng bảo mật
Dung lượng bảo mật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông;Số 01+02 .- Tr.65-73
Abstract: Truyền thông chuyển tiếp đã thể hiện được rất nhiều ưu điểm vượt trội trong hệ thống thông tin vô tuyến, đặc biệt là nâng cao khả năng bảo mật của hệ thống. Trong bài báo này, chúng tôi đánh giá hiệu năng bảo mật của mạng vô tuyến nhận thức chuyển tiếp đa chặng sử dụng kỹ thuật lựa chọn nút chuyển tiếp tốt nhất tại mỗi chặng. Cụ thể, chúng tôi đưa ra các biểu thức Xác suất dừng bảo mật - Secure Outage Probability (SOP) và Xác suất lượng bảo mật khác không - Probability of Non-zero Secrecy Capacity (PrNZ) cho giao thức chuyển tiếp ngẫu nhiên-và-chuyển tiếp - Randomizc-and-Forward (KF) sử dụng kỹ thuật lựa chọn nút chuyển tiếp tốt nhất ở mỗi chặng. Cuối cùng, các kết quả mô phỏng Monte-Carlo sẽ được trình bày để kiểm chứng phương pháp phân tích và biểu thức phân tích đạt được.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10625
ISSN: 2525-2224
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.32 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.