Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10642
Title: Giáo dục nghề nghiệp gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Authors: Vân Anh
Keywords: Giáo dục nghề nghiệp
Công nghiệp hóa
Hiện đại hóa đất nước
Phát triển nguồn nhân lự
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 10 .- Tr.111-112,115
Abstract: Theo mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đến năm 2020, Việt Nam về cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Phát triển nguồn nhân lực được xác định là một trong ba giải pháp đột phá chiến lược, trong đó chất lượng dạy nghề có vị trí đặc biệt, góp phân quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh nguồn nhân lực và phát triển kinh tế - xã hội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10642
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.23 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.