Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10648
Title: Nghiên cứu tác động của Nano kẽm Oxide và Nano Cobalt đối với quá trình nẩy mầm ở hạt đậu tương ( Glycine max (L.) Merr )
Authors: Phạm, Thị Hòe
Trần, Mỹ Linh
Nguyễn, Tường Vân
Ngô, Quốc Bưu
Nguyễn, Chi Mai
Lê, Quỳnh Liên
Ninh, Khắc Bản
Lê, Thị Thu Hiền
Nguyễn, Hoài Châu
Keywords: Đậu tương DT26
Nano cubalt
Nano kẽm oxide
Quá trình nẩy mầm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 16(3) .- Tr.501-508
Abstract: Công nghệ nano và vật liệu nano đã được ứng dụng thành công ở một số nước nhằm tăng sản lượng và chất lượng cây trồng. Ở Việt Nam, một số nghiên cứu đã tập trung và đánh giá hiệu quả mang lại khi sử dụng các hạt nano kim loại ở nhiều loài cây trồng khác nhau. Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của nano kẽm oxide (ZnO) và nano cobalt (Co) đối với quá trình nẩy mầm của hạt đậu tương (Glycine max (L.) Merr), một loại cây trồng quan trọng ở Việt Nam được đánh giá thông qua các chỉ tiêu về tốc độ nẩy mầm, sự phát triển rẽ mầm và mức độ biểu hiện của một số gen quan trọng. Kết quả cho thấy, xử Lý hạt giống đậu tương ĐT26 với các dung dịch nano kim loại đã thúc đẩy tốc độ nẩy mầm và tăng cường sự phát triển rễ mầm, đồng thời không làm ảnh hưởng tới sự phát sinh hình thái của cây mầm. Trong các nồng độ nano thử nghiệm, nano ZnO 50 mg/L và nano Co 0,05 mg/L cho tác động tốt nhất tới quá trình nẩy mầm và sự phát triển rễ mầm. Phân tích một số gen mã hóa cho các enzyme đóng vai trò quan trọng trong quá trình nẩy mầm ở đậu tương như: Aminocyclopropane-carboxylic acid synthase 2 (ACS2), L-ypoxygenase 3 (LOX9-03), Lypoxygenase 7 (LOX9-07), Amylase 8 (AMY8), Saccharogen amylase (AMKS), Alpha-glucan dikinase (α-GLU), Urease 2 (URE02), Urease 14 (URE14). Kết qủa cho thấy, mức độ biểu hiện của hầu hết các gen được tăng cường ở các mẫu rễ mầm thuộc các lô xử lý với nano kim loại so với đối chứng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10648
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.59.63


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.