Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1064
Title: Công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn Quảng Nam hướng đến tiêu chí đô thị thông minh
Authors: Nguyễn, Phú
Keywords: Quy hoạch xây dựng
Đô thị thông minh
Quy hoạch đô thị
Quảng Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 315+316 .- Tr.56-57
Abstract: Xây dựng đô thị thông minh đang là mục tiêu của nhiều đô thị trên thế giới, nhằm hướng đến sự phát triển hài hòa, tổng thể về mọi mặt của đô thị. Tuy còn nhiều chỉ số chi tiết khác nhau để đánh giá một đô thị thông minh, song phần lớn các chuyên gia thống nhất xác định 06 tiêu chí chính: (1) Cư dân thông minh, (2) đi lại thông minh, (3) Môi trường sống thông minh, (4) Quản lý đô thị thông minh, (5) Cuộc sống thông minh và (6) Giao thông, liên lạc thông minh. Bài viết nêu lên một số thực trạng các đô thị Quảng Nam và các tiềm năng, kiến nghị trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng đô thị thông minh theo các tiêu chí này.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1064
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.69 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.