Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10658
Nhan đề: Ảnh hưởng của độ mặn lên khả năng thành thục của cá lóc (Channa striata) nuôi từ giai đoạn giống
Tác giả: Đỗ, Thị Thanh Hương
Nguyễn, Tuấn Kiệt
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của độ mặn lên khả năng thành thục của cá lóc (Channa striata) được nuôi từ giai đoạn giống. Thí nghiệm được thực hiện trên cá lóc kích cỡ 5 g/con, gồm 3 nghiệm thức độ mặn khác nhau là 0‰, 3‰ và 6‰. Mỗi nghiệm thức được lập lại 3 lần và bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, mật độ bố trí là 30 con/bể 2m3. Mẫu máu cá và tuyến sinh dục cá cái được thu sau 210 ngày nuôi để phân tích các chỉ tiêu sinh lý máu như: mật độ hồng cầu, bạch cầu, hemoglobin, hematocrit, ASTT và nồng độ các ion Na+, Cl-; các chỉ tiêu về thành thục của cá như vitellines, các giai đoạn phát triển của trứng dựa vào phương pháp mô học và hệ số thành thục của cá. Kết quả của thí nghiệm cho thấy độ mặn có ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sinh lý máu cá. Mật độ hồng cầu ở nghiệm thức độ mặn 0‰ và 3‰ thấp hơn có ý nghĩa so với nghiệm thức 6‰; mật độ bạch cầu, tỷ lệ hemoglobin và hàm lượng hematocrit có tăng khi độ mặn tăng nhưng không ý nghĩa thống kê. ASTT của máu cá ở 3 mức độ mặn 6‰ (288,8±6,9 mOsm/kg), 3‰ (296,1±5,1 mOsm/kg) và 6‰ (303,7±7,4 mOsm/kg) khác biệt có ý nghĩa thống kê. Nồng độ các ion Na+, Cl- ở độ mặn 6 và 3‰ cao hơn có ý nghĩa với độ mặn 0‰. Hàm lượng vitellines của cá cao nhất ở độ mặn 6‰ (4,08±0,69 µgALP/mg protein), thấp hơn ở độ mặn 0‰ (3,73±0,80 µgALP/mg protein) và thấp nhất ở độ mặn 3‰ (3,14±0,84 µgALP/mg protein), nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Hệ số thành thục của cá cái cao ở độ mặn 3‰ (9,14±1,01%) và 6‰ (6,33±2,15%), khác biệt có ý nghĩa thống kê với nghiệm thức 0‰ (6,20±3,39%). Qua đó cho thấy cá lóc có khả năng thành thục ở độ mặn lên đến 6‰.
Mô tả: 13 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10658
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
937.45 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.