Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10678
Title: Đường sắt Việt Nam hướng tới năm 2020 và tầm nhìn 2030 bằng khoa học công nghệ
Authors: Duy Khánh
Vân Anh
Keywords: Đường sắt Việt Nam
Hướng tới năm 2020
Tầm nhìn 2030
Khoa học công nghệ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 09 .- Tr.79-80
Abstract: Những năm qua, công tác nghiên cứu khoa học luôn được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) coi trọng, là tiền đề để ngành Đường sắt từng bước hiện đại hóa, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học khi ứng dụng vào thực tế đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, khẳng định chủ trương hướng về khách hàng của Tổng công ty ĐSVN là đúng đắn, để làm được điều này, Tổng công ty đã chủ động đổi mới toàn diện từ năng lực quản trị doanh nghiệp đến định hướng hoạt động mới cho tất cả các chuyên ngành, nhằm phục vụ và phục vụ tốt hơn nữa hành khách, chủ hàng và từng bước hội nhập với cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên toàn thế giới. Có thể thấy rõ thông qua các nhiệm vụ khoa học, công nghệ trong từng lĩnh vực.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10678
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.102.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.