Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10699
Title: Nghiên cứu sự phát triển của bào tử tảo trong thủy vực tự nhiên
Authors: Nguyễn, Thị Kim Liên
Lâm, Huệ Anh
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu sự phát triển của bào tử tảo nhằm tìm ra những bào tử tảo có trong mẫu trầm tích, từ đó phát hiện ra những giống đã từng xuất hiện tại điểm thu mẫu. Mẫu trầm tích được thu liên tục từ tháng 6 đến tháng 12, 2018. mỗi tháng 1 đợt tại 6 điểm thuộc 2 tuyến sông: Sông Hậu (Cái Côn, Đại Ngãi, Trần Đề) và sông Mỹ Thanh (Nhu Gia, Mỹ Thanh, cửa sông Mỹ Thanh). Việc nuôi bào tử tảo được tiến hành bằng cách lấy mẫu trầm tích với trọng lượng 2g, đem hoà tan và pha loãng ở 3 mức độ khác nhau 10-1, 10-2, 10-3, mỗi nồng độ lặp lại 3 lần. Kết quả cho thấy đã ghi nhận tổng cộng 22 giống tảo thuộc 4 ngành: tảo Khuê, Tảo Gíap, tảo Lục và tảo Lam. Thành phần tảo không có sự khác biệt đáng kể giữa sông Hậu và sông Mỹ Thanh. Mật độ tảo đạt cao nhất là 7.826 tế bào/mL (Nhu Gia) và thấp nhất là 2.316 tế bào/mL (sông Mỹ Thanh). Một số giống tảo chiếm ưu thế và thường gặp trong quá trình thí nghiệm là Thalassiosira (3.167 tế bào/mL), Peridinium (344 tế bào/mL), Navicula (1.172 tế bào/mL), Scenedesmus (1.500 tế bào/mL) và Chlorella (922 tế bào/mL). Kích thước trung bình của các loài tảo biến động từ 4,7±0,9 đến 40±29,1µm.
Description: 20 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10699
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.