Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10704
Title: Ảnh hưởng của việc bổ sung probiotic lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và năng suất của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong ao đất
Authors: Huỳnh, Thanh Tới
Phan, Thị Bích Huyền
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá việc bổ sung probiotic có tác động lên sự sinh trưởng, tỷ lệ sống và năng suất của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi thương phẩm trong ao đất 2000 m2. Thí nghiệm được bố trí với hai nghiệm thức, chế phẩm sinh học probiotic được bổ sung 7 ngày/lần với liều lượng 0,01 g/L, so sánh với với tôm nuôi không bổ sung probiotic, mỗi nghiệm thức có 3 lần lặp lại, mật độ thả 50 con/m2. Kết quả sau 60 ngày nuôi cho thấy tôm nuôi ở nghiệm thức bổ sung probiotic có tăng trưởng về chiều dài và khối lượng tốt hơn có ý nghĩa so với tôm nuôi không bổ sung probiotic. Thêm vào đó, tỉ lệ sống và năng suất cũng cao hơn, nhưng cao hơn không có ý nghĩa thống kê so với tôm nuôi khô
Description: 10 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10704
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
584.15 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.