Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10706
Title: Ảnh hưởng của thời gian chuyển đổi thúc ăn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cua biển giống (Scylla paramamosain)
Authors: Lê, Thị Phương Mai
Nguyễn, Thị Hồng Vân
Thái, Thị Cẩm Thi
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá thời gian chuyển đổi thức ăn ảnh hưởng đến tỷ lệ sống và tăng trưởng của cua biển (Scylla paramamosain) giai đoạn giống. Thí nghiệm được bố trí với 5 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức gồm 40 con cua nuôi dạng cá thể trong keo nhựa 250 mL, keo được thả nuôi trong bể 150 L ở độ mặn 10‰ trong 21 ngày. Thức ăn được sử dụng là Artemia sinh khối và cá rô phi fillet. Thời gian chuyển đổi thức ăn từ Artemia sang cá ở ngày nuôi thứ 21 ngày (NT1), 15 ngày (NT2), 10 ngày (NT3), 5 ngày (NT4) so sánh với nghiệm thức cho ăn băng cá (NT5; ĐC). Kết quả sau 21 ngày nuôi cho thấy cua cho ăn hoàn toàn bằng Artemia cho tỷ lệ sống, tăng trưởng cao nhất, và giảm dần khi thời gian cho ăn Artemia giảm xuống, cua có tỷ sống và tăng trưởng thấp nhất ở nghiệm thức cho ăn bằng cá.
Description: 10 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10706
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
395.31 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.