Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10710
Title: Thành phần phiêu sinh vật ở ao nuôi cá lóc (Channa striata) trước và sau khi xử lý bằng plasma lạnh
Authors: Nguyễn, Thị Kim Liên
Trần, Thị Lam Anh
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định sự ảnh hưởng của hệ thống plasma lạnh đến sự phát triển của phiêu sinh vật từ nguồn nước thải ao nuôi cá lóc (Channa striatus). Nguồn nước ban đầu được lấy từ nguồn nước thải ao nuôi cá lóc. Thí nghiệm được tiến hành gồm 2 nghiệm thức, nghiệm thức đối chứng và nghiệm thức có xử lý bằng plasma lạnh, mỗi nghiệm thức có 3 lần lặp lại. Tổng cộng có 8 đợt thu mẫu, mẫu thu 1 ngày/ lần và thu liên tục trong 8 ngày. Kết quả đã xác định được 73 loài tảo thuộc 5 ngành, trong đó tảo mắt có thành phần loài cao nhất (34 loài), tảo khuê có số loài thấp nhất (3 loài). Có sự biến động khá cao về mật độ tảo qua các đợt thu mẫu. Tảo mắt chiếm ưu thế ở nghiệm thức đối chứng (729.456 cá thể/L) trong khi tảo lục chiếm ưu thế ở nghiệm thức có xử lý bằng plasma lạnh (83.200 cá thể/L). Ngoài ra, nghiên cứu cũng ghi nhận được tổng 42 loài động vật nổi thuộc 4 nhóm, trong đó Rotifera có thành phần loài phong phú nhất với 20 loài, kế đến là Protozoa 12 loài, các nhóm còn lại từ 2-6 loài. Mật độ động vật nổi ở nghiệm thức đối chứng có xu hướng cao (3.833.115 cá thể/m3) vào giai đoạn đầu của thí nghiệm, trong khi ở nghiệm thức có xử lý plasma lạnh có mật độ thấp (432.660 cá thể/m3) vào thời điểm này. Nhìn chung, chất lượng nước từ bể nuôi cá lóc được cải thiện trong vòng 8 ngày sau khi xử lý bằng plasma lạnh.
Description: 14 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10710
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.