Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10744
Title: Một số vấn đề đặt ra để hoàn thiện kinh tế thị trường ở Việt Nam và kiến nghị
Authors: Bùi, Văn Dũng
Nguyễn, Thị Hải Yến
Nguyễn, Thị Minh Phượng
Keywords: Một số vấn đề đặt ra
Hoàn thiện kinh tế thị trường
Ở Việt Nam
Kiến nghị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 531 .- Tr.55-57
Abstract: Từ Đại hội Đảng lần thứ VI đến Đại hội Đảng lần thứ XII, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng được hoàn thiện và được chứng minh tính đúng đắn trên thực tế khi đã giúp đất nước ta thoát khỏi thời kỳ khó khăn về kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng có lúc thuộc nhóm cao nhất thế giới. Nhìn lại hơn 30 năm đổi mới, nền kinh tế của Việt Nam hiện phải đối mặt với không ít vấn đề đặt ra. Bài viết, trên cơ sở phân tích đánh giá những vấn đề đặt ra về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam thời gian qua, đưa ra một số khuyến nghị cho thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10744
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.52 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.