Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10758
Title: Phân tích xác suất dừng hệ thống chuyển tiếp hai chiều sử dụng công nghệ thu thập năng lượng từ nguồn phát
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Trần, Thiên Thanh
Võ, Nguyễn Quốc Bảo
Keywords: Chuyển tiếp hai chiều
Fading Rayleigh
Thu thập năng lượng vô tuyến
Nguồn phát năng lượng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông;Số 01+02 .- Tr.29-36
Abstract: Bài báo này nghiên cứu mạng chuyển tiếp hai chiều sử dụng kỹ thuật thu thập năng lượng từ nguồn phát năng lượng. Các nút mạng không có năng lượng lưu trữ mà sử dụng năng lượng thu thập từ nguồn phát năng lượng để cung cấp cho các hoạt động truyền phát. Chúng tôi đã đề xuất phương pháp để phân tích xác suất dừng chính xác của hệ thống và biểu diễn dưới dạng tường minh. Kết quả mô phỏng đã xác nhận tính chính xác của kết quả phân tích và chỉ ra rằng vị trí của nguồn phát và nút chuyển tiếp ảnh hưởng rất lớn đến hiệu năng của hệ thống.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10758
ISSN: 2525-2224
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.62 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.