Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10772
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thu Hằng
Khưu, Thành Quý
Nguyễn, Ngọc Diệu Lê
Keywords: Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Đặc điểm doanh nghiệp
Đặc điểm chủ doanh nghiệp
Quy luật Gibrat
Tốc độ tăng trưởng
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 257 .- Tr.30-39
Abstract: Bài viết sử dụng dữ liệu khảo sát các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của đặc điểm doanh nghiệp và đặc điểm của chủ doanh nghiệp lên tốc độ tăng trưởng. Kết quả chỉ ra rằng quy mô doanh nghiệp có quan hệ ngược chiều với tốc độ tăng trưởng, cho thấy sự không phù hợp của Quy luật Gibrat. Đòn bẫy tài chính, chất lượng lao động, hoạt động đào tạo và hoạt động xuất nhập khẩu góp phần thúc đẩy tăng trưởng, trong khi số năm hoạt động có quan hệ ngược chiều với tốc độ tăng trưởng. Tuổi của doanh nghiệp có quan hệ ngược chiều với tốc độ tăng trưởng. Ngoài ra, giới tính và học vấn cũng ảnh hưởng đến tăng trưởng. Doanh nghiệp được lãnh đạo bởi nữ giới có tốc độ tăng trưởng cao hơn doanh nghiệp được lãnh đạo bởi nam giới. Học vấn của chủ doanh nghiệp cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10772
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Khoa học & Kinh tế Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.82 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.243.114


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.