Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10774
Title: Khảo sát hoạt tính sinh học của cao chiết từ thân cây Sổ Trai (Dillenia ovata Wall. ex Hook. f. & Th.)
Authors: PGS.TS. Đái, Thị Xuân Trang
Trần, Thị Tuyết Ngân
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thân cây Sổ Trai (Dillenia ovata Wall. ex Hook. f. & Th) được chiết tách trong dung môi ethanol. Định tính thành phần hóa học của cao chiết thân cây Sổ Trai có chứa các hợp chất như: alkaloid, flavonoid, steroid, glycoside, saponin, tannin và sesquiterpen lacton. Kết quả định lượng cho thấy cao chiết thân cây Sổ Trai có hàm lượng polyphenol là 97,62±0,32 mg GAE/g cao chiết và flavonoid là 188,81±1,47 mg QE/g cao chiết. Cao chiết thân cây Sổ Trai cho kết quả kháng năm chủng vi khuẩn: Bacillus cereus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Listeria innocua và không kháng vi khuẩn Salmonella typhimunum. Cao chiết thân Sổ Trai kháng vi khuẩn Staphylococcus aureus mạnh nhất. Bên cạnh đó, cao chiết thân cây Sổ Trai cho kết quả ức chế cả ba chủng nấm Colletotrichum sp., Fusarium oxysporum, Corynespora cassiicola. Kết quả cho thấy hiệu quả kháng nấm Colletotrichum sp. là tốt nhất. Ngoài ra, cao chiết thân Sổ Trai cũng thể hiện khả năng kháng oxy hóa được khảo sát qua phương pháp trung hòa gốc tự do ABTS+, FRAP và phosphomolybdenum và cho giá trị EC50 lần lượt là 6,66±0,09 µg/mL; 1,47±0,05 µg/mL và 16,73±0,55 µg/mL. Hiệu quả kháng oxy hóa của cao chiết thân Sổ Trai tốt hơn so với chất chuẩn Trolox ở phương pháp phosphomolybdenum nhưng lại có khả năng trung hòa gốc tự do ABTS+ và khả năng khử sắt (FRAP) yếu hơn Trolox. Từ các kết quả trên, cho thấy tiềm năng về hoạt tính sinh học của thân cây Sổ Trai và tạo cơ sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo.
Description: 84tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10774
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.