Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10774
Nhan đề: Khảo sát hoạt tính sinh học của cao chiết từ thân cây Sổ Trai (Dillenia ovata Wall. ex Hook. f. & Th.)
Tác giả: PGS.TS. Đái, Thị Xuân Trang
Trần, Thị Tuyết Ngân
Từ khoá: Sinh học
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thân cây Sổ Trai (Dillenia ovata Wall. ex Hook. f. & Th) được chiết tách trong dung môi ethanol. Định tính thành phần hóa học của cao chiết thân cây Sổ Trai có chứa các hợp chất như: alkaloid, flavonoid, steroid, glycoside, saponin, tannin và sesquiterpen lacton. Kết quả định lượng cho thấy cao chiết thân cây Sổ Trai có hàm lượng polyphenol là 97,62±0,32 mg GAE/g cao chiết và flavonoid là 188,81±1,47 mg QE/g cao chiết. Cao chiết thân cây Sổ Trai cho kết quả kháng năm chủng vi khuẩn: Bacillus cereus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Listeria innocua và không kháng vi khuẩn Salmonella typhimunum. Cao chiết thân Sổ Trai kháng vi khuẩn Staphylococcus aureus mạnh nhất. Bên cạnh đó, cao chiết thân cây Sổ Trai cho kết quả ức chế cả ba chủng nấm Colletotrichum sp., Fusarium oxysporum, Corynespora cassiicola. Kết quả cho thấy hiệu quả kháng nấm Colletotrichum sp. là tốt nhất. Ngoài ra, cao chiết thân Sổ Trai cũng thể hiện khả năng kháng oxy hóa được khảo sát qua phương pháp trung hòa gốc tự do ABTS+, FRAP và phosphomolybdenum và cho giá trị EC50 lần lượt là 6,66±0,09 µg/mL; 1,47±0,05 µg/mL và 16,73±0,55 µg/mL. Hiệu quả kháng oxy hóa của cao chiết thân Sổ Trai tốt hơn so với chất chuẩn Trolox ở phương pháp phosphomolybdenum nhưng lại có khả năng trung hòa gốc tự do ABTS+ và khả năng khử sắt (FRAP) yếu hơn Trolox. Từ các kết quả trên, cho thấy tiềm năng về hoạt tính sinh học của thân cây Sổ Trai và tạo cơ sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo.
Mô tả: 84tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10774
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.68 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.