Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10786
Title: Phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Authors: Đoàn, Hồng Lê
Lê, Thị Hoàng Mỹ
Keywords: Khoa học và công nghệ
Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ
Đóng góp của nguồn nhân lực khoa học và công nghệ
Phát triển kinh tế - xã hội
Quản lý
Sử dụng và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 258 .- Tr.94-104
Abstract: Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đóng vai trò to lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Do đó, việc tiếp cận, nghiên cứu một cách có hệ thống về sử dụng và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ là việc làm có ý nghĩa và cấp thiết, nhất là trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 và giai đoạn phát triển tăng tốc của tỉnh Khánh Hòa hiện nay. Bài báo này trình bày những kết quả và hạn chế về phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa, qua đó góp phần giúp lãnh đạo địa phương, các nhà nghiên cứu có được cái nhìn tổng quát về nguồn nhân lực khoa học và công nghệ nói chung, thực trạng nguồn nhân lực khoa học công nghệ Khánh Hòa nói riêng. Đồng thời, nhóm tác giả đề xuất những giải pháp cụ thể để đáp ứng nhu cầu phát triển tăng tốc của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian đến.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10786
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Khoa học & Kinh tế Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.85 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.