Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10787
Nhan đề: Cấu trúc vốn và độ tự vững của các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Bích Ngọc
Nguyễn, Thị Vân
Nguyễn, Diệu Hương
Đặng, Thu Thủy
Từ khoá: Tài chính vi mô
Tổ chức tài chính vi mô
Sự tự vững
Cấu trúc vốn
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 258 .- Tr.23-35
Tóm tắt: Nghiên cứu phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và độ tự vững của các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam trong giai đoạn 2011 - 2016. Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập thông qua danh bạ các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam và trang thông tin MIX market. Sử dụng phương pháp hồi quy với dữ liệu bảng (Pooled OLS, REM và FEM), kết quả mô hình chỉ ra rằng tỉ lệ tiền gửi trên tổng tài sản có mối quan hệ tích cực lên độ tự vững của các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam. Do đó, giải pháp nhằm giúp các tổ chức tài chính vi mô thu hút thêm được nhiều lượng tiền gửi trong tương lai được nhóm nghiên cứu chú tâm phân tích.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10787
ISSN: 1859-0012
Bộ sưu tập: Khoa học & Kinh tế Phát triển

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_8.65 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.245.48


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.