Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10795
Title: Mức độ ảnh hưởng của các nhà quản trị đến phân tầng thẻ điểm cân bằng tại tổng công ty dịch vụ viễn thông
Authors: Lê, Thị Ngọc Diệp
Nguyễn, Ngọc Sơn
Keywords: Thẻ điểm cân bằng
Phân tầng Thẻ điểm cân bằng
Liên kết chiến lược
Các yếu tố thành công
Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT Vinaphone
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 257 .- Tr.68-82
Abstract: Từ tổng quan nghiên cứu ứng dụng mô hình Thẻ điểm cân bằng (BSC), bài viết đã đề xuất mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của các nhóm nhà quản trị đến phân tầng BSC. Kết quả áp dụng mô hình này để đo lường ảnh hưởng của các nhóm nhà quản trị đến phân tầng BSC tại Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) cho thấy nhóm nhà quản trị cấp cao có ảnh hưởng chính yếu đến phân tầng BSC thành công, tiếp theo là nhóm BSC và nhóm nhà quản trị cấp trung. Các kết quả nghiên cứu không chỉ góp phần cũng cố quan điểm chung của nhiều nhà nghiên cứu, mà còn cung cấp sở cứ cho các nhà quản trị VNPT-Vinaphone bố trí nguồn lực phù hợp, tăng cường mức độ tham gia nhằm ứng dụng BSC thành công tại doanh nghiệp; cũng như góp phần định hướng cho các nhà quản trị doanh nghiệp nói chung triển khai ứng dụng thành công mô hình Thẻ điểm cân bằng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10795
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Khoa học & Kinh tế Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.82 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.