Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10796
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của cảm nhận tham nhũng tới dự định khởi sự kinh doanh của sinh viên Việt Nam
Authors: Dương, Công Doanh
Keywords: Cảm nhận tham nhũng
Dự định khởi sự kinh doanh
Chuẩn chủ quan
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 257 .- Tr.58-67
Abstract: Nghiên cứu kiểm định mối quan hệ giữa cảm nhận tham nhũng, chuẩn chủ quan và dự định khởi sự kinh doanh của sinh viên Việt Nam. Với dữ liệu được thu từ 289 sinh viên tại các tỉnh Miền Bắc Việt Nam, tác giả sử dụng phương pháp định lượng bao gồm một số công cụ thống kê mô tả, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích mối quan hệ tương quan, phân tích hồi quy tuyến tính để đánh giá tác động của cảm nhận tham nhũng tới chuẩn chủ quan và dự định khởi sự kinh doanh của sinh viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy "chuẩn chủ quan" ảnh hưởng mạnh nhất và thuận chiều tới dự định khởi sự kinh doanh. Đáng ngạc nhiên rằng "cảm nhận tham nhũng" cũng có ảnh hưởng mạnh và thuận chiều tới dự định khởi sự kinh doanh của sinh viên Việt Nam. Ngoài ra, "cảm nhận tham nhũng" cũng có ảnh hưởng gián tiếp thuận chiều tới "dự định khởi sự kinh doanh" qua biến trung gian "chuẩn chủ quan".
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10796
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Khoa học & Kinh tế Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.57 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.