Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10805
Title: Quản trị công ty và công bố thông tin trách nhiệm xã hội tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Vĩnh Khương
Keywords: Ngân hàng thương mại
Quản trị công ty
Công bố thông tin trách nhiệm xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 254 .- Tr.81-89
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mức độ tác động của quản trị công ty đến công bố thông tin trách nhiệm xã hội của các ngân hàng Việt Nam. Dựa vào dữ liệu từ 28 ngân hàng thương mại Việt Nam trong khoảng thời gian 2014 - 2016, bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, nhóm tác giả kết luận quản trị công ty có ảnh hưởng đến công bố thông tin trách nhiệm xã hội của ngân hàng thương mại Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra hàm ý đối với các ngân hàng thương mại, cơ quan quản lý và góp phần làm minh bạch thông tin báo cáo tài chính.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10805
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Khoa học & Kinh tế Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.78 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.11.9


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.