Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10806
Nhan đề: Những tồn tại chủ yếu của các trường đại học Việt Nam nhìn từ kết quả kiểm định chất lượng giáo dục
Tác giả: Nguyễn, Quang Dong
Từ khoá: Đánh giá ngoài
Kiểm định chất lượng giáo dục
Tiêu chuẩn
Tiêu chí
Chương trình đào tạo
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 255 .- Tr.70-80
Tóm tắt: Hệ thống giáo dục đại học Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi từ hệ thống "Nhà nước kiểm soát" sang hệ thống "Nhà nước giám sát". Cùng với quá trình này, các trường đại học từng bước trở thành các trường đại học tự chủ. Tự chủ của các trường đại học gắn chặt với trách nhiệm giải trình. Cách thức, phương pháp thực hiện trách nhiệm giải trình là đánh giá ngoài và kiểm định chất lượng giáo dục. Từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 5 năm 2018, cả nước có 117 trường đại học và học viện được kiểm chất lượng giáo dục. Bài viết này nhằm: (1) Khái quát lại kết quả kiểm định chất lượng giáo dục; (2) Đưa ra 3 nhược điểm chung nhất của các trường đại học; (3) Đưa ra những tồn tại và nguyên nhân ở 19 tiêu chí có từ 20% đến 78% các trường đại học chưa đạt ở các tiêu chí này; (4) Đề xuất một số kiến nghị về công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với các bên có liên quan.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10806
ISSN: 1859-0012
Bộ sưu tập: Khoa học & Kinh tế Phát triển

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_7.14 MBAdobe PDFXem
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.