Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10852
Title: Hiệu quả kinh tế vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước: nghiên cứu trường hợp tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2011-2017
Authors: Lê, Phước Thành
Keywords: Hiệu quả kinh tế
Vốn đầu tư phát triển
Nghiên cứu
Giai đoạn 2011-2017
Tỉnh Vĩnh Long
Ngân sách nhà nước
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 534+535 .- Tr.68-70
Abstract: Trong giai đoạn 2011 -2017, nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ngày càng tăng cao và được nâng cao hiệu quả đã tạo nên sự chuyển biến tích cực, quan trọng đối với sự phát triển hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét. Qua phân tích đánh giá các mặt thành quả cũng như còn hạn chế, khó khăn, tác giả bài viết có một số khuyến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh tế của công tác đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của tỉnh trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10852
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.67 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.92.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.