Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10893
Title: Quản lý nhà nước đối với thị trường bảo hiểm Việt Nam
Authors: Phạm, Nhật Linh
Keywords: Quản lý nhà nước
Chiến lược
Thị trường bảo hiểm
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 534+535 .- Tr.59-61
Abstract: Trong những năm vừa qua, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã phát triển khá nhanh, góp phần thực hiện mục tiêu các mục tiêu kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế - xã hội. Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thị trường bảo hiểm Việt Nam trước hết cần hoàn thiện môi trường pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động mua bán các loại hình dịch vụ bảo hiểm, bảo vệ được quyền lợi của các chủ thể tham gia thị trường; tạo điều kiện phát triển các loại dịch vụ bảo hiểm cần thiết cho nền kinh tế; hạn chế cạnh tranh không lành mạnh; đẩy mạnh hội nhập quốc tế... góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm của Nhà nước ta.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/10893
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.61 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.112.140


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.