Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10903
Title: Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển bền vững của một số quốc gia: triển vọng vận dụng tại Việt Nam
Authors: Mai, Văn Luông
Keywords: Kinh nghiệm
Chất lượng
Phát triển bền vững
Nguồn nhân lực
Việt Nam
Quốc gia
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 536 .- Tr.46-48
Abstract: Để đứng trong môi trường cạnh tranh gay gắt đòi hỏi các nước nói chung và Việt Nam nói riêng phải xây dựng cho mình một đội ngũ cán bộ có chất lượng về năng lực, trình độ chuyên môn để đáp ứng đúng nhu cầu của xã hội cũng như theo kịp trình độ khoa học kĩ thuật tiến bộ của thế giới. Tuy nhiên, số lượng và chất lượng nguồn nhân lực hiện nay đang còn rất nhiều bất cập, biên chế nhiều nhưng không tinh, lực lượng lao động nhiều nhưng không mạnh. Bên cạnh đó sự mất cân bằng đối nghiêm trọng về cơ cấu trình độ, ngành nghề, kinh nghiệm,.. Nhìn chung nguồn nhân lực ở Việt Nam đáp ứng được yêu cầu theo quy định. Bên cạnh các vấn đề tích cực khi nâng cao nguồn nhân lực thì cũng có nhiều tiêu cực mà cần đưa ra được những giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển của đất nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/10903
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.89 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.241.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.