Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10906
Title: Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến kinh tế, chính trị, xã hội ở Việt Nam
Authors: Phùng, Thế Đông
Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Tác động
Kinh tế
Chính trị
Xã hội
Việt Nam
Cách mạng công nghiệp 4.0
Cải cách thể chế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 537 .- Tr.37-39
Abstract: Tại sao các nước phát triển lại ưu tiên nghiên cứu phát triển và ứng dụng những công nghệ hiện đại trong cuộc CMCN 4.0? Câu trả lời, không đổi mới khoa học công nghệ (KHCN), bắt kịp với nhịp độ phát triển nhanh chóng của thời đại sẽ bị tụt hậu, bị lệ thuộc và kéo theo nhiều hệ lụy khác. Xuất phát từ ý nghĩa đó, bài viết tập trung khái quát và phân tích những tác động của khoa học và công nghệ mới đến Việt Nam ở các khía cạnh kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa trong thời gian tới. CMCN 4.0 được nhận định vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với Việt Nam, trong đó thách thức lớn nhất là vấn đề việc làm; an ninh thông tin; thông tin bất đối xứng; biến đổi văn hóa, tình cảm con người; và đặc biệt là vấn đề thay đổi tư duy của xã hội và áp lực cải cách thể chế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/10906
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.03 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.210.149.205


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.