Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10920
Title: Doanh nghiệp siêu nhỏ: Những vấn đề đặt ra và chính sách hỗ trợ sự phát triển trong thời gian tới
Authors: Trần, Vinh Quang
Trần, Hoàng Yến
Keywords: Doanh nghiệp siêu nhỏ
Những vấn đề đặt ra
Chính sách hỗ trợ
Phát triển doanh nghiệp
Cải cách
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 534+535 .- Tr.80-82
Abstract: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) chiếm đa số các doanh nghiệp và là lực lượng chủ yếu trong phát triển kinh tế đất nước, đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước. Doanh nghiệp siêu nhỏ là thành phần nhỏ nhất của khu vực (DNNVV) chiếm tới hơn 75% tổng số DN. Phát triển các doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, nhất là phát triển các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Thực tiễn các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã đặc biệt được chú ý trong hơn 10 năm vừa qua. Chính phủ đã tiến hành nhiều cải cách về môi trường pháp lý, cải cách thủ tục hành chính cũng như thực hiện nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa và mang lại kết quả tốt.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/10920
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.62 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.92.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.