Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10941
Title: Nghiên cứu ương ấu trùng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) theo công nghệ biofloc với tỷ lệ C/N khác nhau
Authors: Châu, Tài Tảo
Trần, Ngọc Hải
Chung, Gia Lập
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định tỉ lệ C/N thích hợp cho tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng và hậu ấu trùng tôm thẻ chân trắng. Thí nghiệm gồm 5 nghiệm thức bổ sung tỉ lệ C/N khác nhau gồm (i) tỷ lệ C/N=10, (ii) tỷ lệ C/N=15, (iii) tỷ lệ C/N=20, (iv) tỷ lệ C/N=25 và (v) tỷ lệ C/N=30. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần, mật độ ương 150 con/L, bể ương có thể tích 0,5 m3. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố môi trường như nhiệt độ, pH, độ kiềm, TAN và Nitrite đều nằm trong khoảng thích hợp cho sự phát triển của ấu trùng tôm. Sau 23 ngày ương tôm chuyển postlarvae 12, tôm ở nghiệm thức bổ sung tỉ lệ cacbon C/N=20 cho kết quả tăng trưởng chiều dài PL12 cao nhất (8,37±0,04 mm) khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với nghiệm thức bổ sung tỉ lệ cacbon C/N=15 (8,34±0,07 mm), tuy nhiên khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Tỷ lệ sống và năng suất tôm cao nhất ở nghiệm thức bổ sung tỉ lệ cacbon C/N=20 (60,5±4,8% và 90782±7123 con/m3) nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với các nghiệm thức còn lại.
Description: 11 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/10941
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
433.3 kBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.