Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10975
Title: Khảo sát vai trò của rong biển trong ao nuôi tôm quảng canh cải tiến ở tỉnh Cà Mau
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Nguyễn, Thị Vân Thi
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát được tiến hành bằng cách phỏng vấn trực tiếp 90 hộ nuôi tôm sú quảng canh cải tiến (QCCT), (1) có rong hỗn hợp, (2) có rong rong câu và (3) không có rong xuất hiện tự nhiên trong ao nuôi tôm QCCT ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau nhằm đánh giá vai trò và tác động của rong đến năng suất và lợi nhuận của mô hình nuôi. Kết quả cho thấy ao nuôi tôm QCCT có rong hỗn hợp và rong câu đạt năng suất tôm sú trung bình lần lượt là 336,8 và 282,1 kg/ha/năm tương ứng với lợi nhuận là 57,8 và 70,2 triệu đồng/ha/năm, cao hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với ao không có rong (năng suất tôm sú: 107,7 kg/ha/năm và lợi nhuận: 39,0 triệu đồng/ha/năm). Tuy nhiên, năng suất tôm tự nhiên và cua biển ở ao QCCT không có rong cao hơn nhiều (p<0,05) so với ao có rong. Đa số ý kiến nông hộ (81,7-91,7%) cho rằng rong biển và thực vật thủy sinh có vai tro quan trọng trong ao nuôi tôm QCCT như cải thiện chất lượng nước, làm thức ăn trực tiếp và là nơi trú ẩn cho tôm, cua. Bên cạnh đó, khi rong phát triển quá mức gây ra một số tác hại như thối nước, cản trở quá trinh di chuyển của tôm, cua,… làm giảm năng suất ao nuôi (33,3-70,0%). Nhưng ao có rong phát triển ở độ phủ từ 30-50% thường cho năng suất cao hơn ao không có rong nhưng diện tich che phủ của rong >50% sẽ gây hại cho ao nuôi và 40% nông hộ thich duy tri rong câu trong ao nuôi hơn các loài rong khác.
Description: 17 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/10975
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
521.53 kBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.