Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10977
Title: Nghiên cứu bổ sung nguồn cacbon ở các thời điểm khác nhau trong ương ấu trùng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) theo công nghệ biofloc
Authors: Châu, Tài Tảo
Trần, Duy Linh
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định thời điểm thích hợp bổ sung nguồn cacbon trong ương ấu trùng tôm thẻ chân trắng theo công nghệ biofloc để nâng cao chất lượng, năng suất và tỉ lệ sống trong quá trình sản xuất giống. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức (1) bổ sung nguồn cacbon ở giai đoạn Mysis-1, (2) bổ sung nguồn cacbon ở giai đoạn Mysis-3, (3) bổ sung nguồn cacbon ở giai đoạn Postlarvae-2 và (4) bổ sung nguồn cacbon ở giai đoạn Postlarvae-4. Bể ương có thể tích 500L và độ mặn 30‰, và sử dụng nguồn cacbon rỉ đường với tỷ lệ C/N = 20 để tạo biofloc. Sau 20 ngày ương, các yếu tố môi trường ở các nghiệm thức đều nằm trong khoảng thích hợp cho ấu trùng tôm phát triển. Tăng trưởng về chiều dài ở Postlarvae-12 của nghiệm thức 2 khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Tỷ lệ sống (59,8%) và năng suất (100 con/L) của PL-12 ở nghiệm thức 2 là tốt nhất và khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với nghiệm thức bổ sung nguồn cacbon giai đoạn Mysis-1 nhưng khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Kết quả cho thấy Ương ấu trùng tôm thẻ chân trắng theo công nghệ biofloc bổ sung nguồn cacbon ở giai đoạn Mysis-3 đạt kết quả tốt nhất.
Description: 13 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/10977
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
401.1 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.