Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11001
Title: Nghiên cứu đặc tính nhiệt của bê tông xi măng sử dụng cốt liệu đá Quartz Thanh Sơn - Phú Thọ
Authors: Ngô, Hoài Thanh
Phạm, Duy Hữu
Keywords: Tính nhiệt của bê tông xi măng
Cốt liệu đá Quartz
Thanh Sơn - Phú Thọ
Hệ số giãn nở nhiệt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 05 .-Tr.24-30
Abstract: Bài báo trình bày phương pháp nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm xác định hệ số giãn nở nhiệt của bê tông xi măng sử dụng cốt liệu đá quartz Thanh Sơn, Phú Thọ và bê tông xi măng sử dụng cốt liệu đá vôi Minh Quang, Vĩnh Phúc (dùng làm đối chứng), Bài báo cũng đưa ra mối quan hệ giữa hệ số giãn nở nhiệt và độ tuổi, loại cốt liệu, cường độ chịu nén, cường độ chịu kéo uốn của bê tông.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11001
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.07 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.