Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11023
Title: Nghiên cứu ứng xử chịu uốn của dầm thép thành mỏng tiết diện tổ hợp từ thép tấm và ống
Authors: Đỗ, Văn Bình
Tạ, Quốc việt
Keywords: Dầm
Ứng xử chịu uốn
Thép thành mỏng
Tiết diện tổ hợp
Phần tử hữu hạn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 06 .-Tr.33-37
Abstract: Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu khảo sát ứng xử của cấu kiện dầm thép thành mỏng tiết hiện tổ hợp từ thép tấm và thép ống tạo hình tiết diện vuông và tam giác chịu uốn thuần túy theo phương pháp lý thuyết và phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH). Nghiên cứu có xét ảnh hưởng của bề rộng tiết diện dầm đến khả năng chịu lực của tiết diện. So sánh kết quả của hai phương pháp áp dụng trong nghiên cứu này khá xấp xỉ bằng nhau và đáng tin cậy.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11023
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.71 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.