Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11023
Nhan đề: Nghiên cứu ứng xử chịu uốn của dầm thép thành mỏng tiết diện tổ hợp từ thép tấm và ống
Tác giả: Đỗ, Văn Bình
Tạ, Quốc việt
Từ khoá: Dầm
Ứng xử chịu uốn
Thép thành mỏng
Tiết diện tổ hợp
Phần tử hữu hạn
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 06 .-Tr.33-37
Tóm tắt: Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu khảo sát ứng xử của cấu kiện dầm thép thành mỏng tiết hiện tổ hợp từ thép tấm và thép ống tạo hình tiết diện vuông và tam giác chịu uốn thuần túy theo phương pháp lý thuyết và phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH). Nghiên cứu có xét ảnh hưởng của bề rộng tiết diện dầm đến khả năng chịu lực của tiết diện. So sánh kết quả của hai phương pháp áp dụng trong nghiên cứu này khá xấp xỉ bằng nhau và đáng tin cậy.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11023
ISSN: 1859-459X
Bộ sưu tập: Cầu đường Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.71 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.74.241


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.