Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11046
Title: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - Nền tảng tinh thần cho xây dựng nền đạo đức mới trong hiện tại và tương lai ở Việt nam
Keywords: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
Xây dựng nền đạo đức mới
Hiện tại
Nền tảng tinh thần của dân tộc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghiệp - Hóa chất;Số 06 .- Tr.14-17
Abstract: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh kết tinh và chứa đựng cả những giá trị của truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, là những chỉ dẫn hết sức quý báu cho việc xây dựng nền tảng tinh thần của dân tộc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11046
ISSN: 1859-4077
Appears in Collections:Công nghiệp Hóa chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.84 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.