Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11046
Nhan đề: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - Nền tảng tinh thần cho xây dựng nền đạo đức mới trong hiện tại và tương lai ở Việt nam
Từ khoá: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
Xây dựng nền đạo đức mới
Hiện tại
Nền tảng tinh thần của dân tộc
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghiệp - Hóa chất;Số 06 .- Tr.14-17
Tóm tắt: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh kết tinh và chứa đựng cả những giá trị của truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, là những chỉ dẫn hết sức quý báu cho việc xây dựng nền tảng tinh thần của dân tộc.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11046
ISSN: 1859-4077
Bộ sưu tập: Công nghiệp Hóa chất

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.84 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.