Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11048
Title: Phân lân Văn Điển với các mục tiêu năm 2018
Keywords: Phân lân Văn Điển
Mục tiêu chỉ tiêu cơ bản
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghiệp - Hóa chất;Số 06 .- Tr.19-20
Abstract: Năm 2017 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với ngành sản xuất, kinh doanh phân bón nói chung và Công ty CP Phân lân Nung chảy Văn Điển nói riêng. Nhưng nhờ tinh thần đoàn kết và nỗ lực khắc phục mọi khó khăn của tập thể người lao động, Công ty đã đạt và vượt kế hoạch được giao đối với các chỉ tiêu cơ bản.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11048
ISSN: 1859-4077
Appears in Collections:Công nghiệp Hóa chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.