Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11054
Nhan đề: Ảnh hưởng của bột đá vôi đến tính chất của xi măng Póoc Lăng
Tác giả: Nguyễn, Thành Đoàn
Nguyễn, Thị Kim Dung
Lê, Thị Hiên
Trần, Thị Thanh Thảo
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Lê, Thị Minh Hằng
Từ khoá: Đá vôi
Xi măng póoclăng hỗn hợp
Độ bền nén
Thời gian đông kết
Vi cấy trúc
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghiệp - Hóa chất;Số 06 .- Tr.38-43
Tóm tắt: In this study limestone powders with different particle sizes of 1.6 and 4.5 (m were ust'd to replace a part of Portland cement in different replacement levels to produce Portland-limesPne cement pastes. The percentages of limestone replacement are 0, 5, 10, 15 and 20% by weight. The effect of fineness and the amount of limestone powders on compressive strength and set¬ting time are investigated. It has been established that limestone replacement causes reduce the compressive strength due to the dilution effect. The fineness of limestone powder used has influ-ence on the observed compressive strength values. Both initial and final setting times were increased with an Increase in the amount of limestone. Furthermore, at the same level replace¬ment the cement pastes using 1.6 pm of limestone show lower setting time than that using 4.5 pm, respectively.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11054
ISSN: 1859-4077
Bộ sưu tập: Công nghiệp Hóa chất

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.