Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11060
Title: Nhận diện vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong trợ giúp cộng đồng hướng tới đảm bảo an sinh xã hội ở nông thôn
Authors: Nguyễn, Thanh Thủy
Keywords: Tổ chức chính trị - xã hội
Đoàn thể
Trợ giúp xã hội
Trợ giúp cộng đồng
Từ thiện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xã hội học;Số 01 .- Tr.74-87
Abstract: Bài viết phân tích hiệu quả và tính khả thi trong hoạt động trợ giúp cộng đồng của các tổ chức chính trị - xã hội trong bối cảnh hiện nay. Một mặt, các tổ chức này còn hạn chế trong hoạt động hỗ trợ của các chương trình có quy mô lớn, do chưa có cách vận động phù hợp nhằm phát huy được tinh thần tự nguyện tham gia đóng góp của người dân. Mặc khác, với các hoạt động trợ giúp ở quy mô hẹp, do ưu thế gắn bó và hiểu được tâm tư, nguyện vọng của người dân, các tổ chức chính trị - xã hội đã đem lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho người thụ hưởng. Sự phù hợp về quy mô, cách thức và vai trò trong các hoạt động trợ giúp cộng đồng của các tổ chức chính trị - xã hội là điều cần thiết để đem lại hiệu quả và trả lại đúng nguyên tắc ban đầu của các tổ chức này khi mới được thành lập.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11060
ISSN: 0866-7659
Appears in Collections:Xã hội học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.84 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.