Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11078
Title: Suy nghĩ về nội hàm các khái niệm tín ngưỡng và tôn giáo
Authors: Đặng, Thế Đại
Keywords: Khái niệm
Nội hàm
Tín ngưỡng
Tôn giáo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 02 .- Tr.21-31
Abstract: Tác giả cho rằng tôn giáo và tín ngưỡng là hai khái niệm khác nhau. Nội hàm của chúng mang những đặc trưng khác nhau. Bài viết cố gắng nêu ra những đặc trưng của tín ngưỡng đối lập với những đặc trưng của tôn giáo. Tuy cùng là hoạt động của con người dựa trên niềm tin vào sức mạnh phi nhiên, nhưng tín ngưỡng ảnh hưởng đến nhu cầu của đời sống (SINH) của CỘNG ĐỒNG, còn tôn giáo đáp ứng khát vọng vượt khỏi giới hạn của cái chết (TỬ) của CÁ NHÂN. Nếu tín ngưỡng xét đến cùng mang ý nghĩa VỤ LỢI, người ta thực hành nó nhằm cầu xin tránh khỏi dịch bệnh, sinh con đẻ cái, mùa màng tốt tươi, mưa thuận gió hòa... thì tôn giáo được đặc trưng bởi tính Lý TƯỞNG, nó cấp Ý NGHĨA cho cuộc đời CÁ NHÂN vốn hữu hạn, hứa hẹn cuộc sống vĩnh cửu tốt đẹp "mai sau" cho những ai tu hành và thực hiện lối sống theo những chuẩn mực của nó.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11078
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_463.18 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.