Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11081
Title: Cấu trúc nhị nguyên của tín ngưỡng, tôn giáo, người Chăm Nam Trung Bộ
Authors: Đồng, Thành Danh
Keywords: Nhị nguyên
Lưỡng hợp
Cấu trúc luận
Awal - Ahier
Người Chăm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 02 .- Tr.32-49
Abstract: Bài viết này tiếp cận tín ngưỡng, tôn giáo của người Chăm ở Ninh Thuận và Bình Thuận trong cái nhìn cấu trúc luận thông qua việc tiếp cận một cặp phạm trù điển hình trong đời sống tâm linh Chăm là Awal - Ahier. Trong đó tác giả xem xét nguồn gốc hình thành cấu trúc này, những biểu hiện cụ thể của cấu trúc ấy thông qua các cặp phạm trù thành phần. Những phân tích này giúp chứng minh quan điểm, mà các nhà nghiên cứu trước đã đưa ra nhưng chưa đi sâu lý giải, cho rằng Awal - Ahier là một cấu trúc nhị nguyên tồn tại vừa đối lập nhưng lại thống nhất, vận động linh hoạt trong hệ thống tín ngưỡng, tôn giáo của người Chăm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11081
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_802.08 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.